fbpx

Huisregels

Bij het bezoeken van een wedstrijd in het betaald voetbal gaat u akkoord met de Standaardvoorwaarden van de KNVB en de huisregels van Sparta Rotterdam.

Artikel 1

Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor eenieder (hierna te noemen “toeschouwer”) die op enig moment aanwezig is in of rond het Sparta Stadion, of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen (hierna in totaliteit aangeduid als “Sparta Stadion).

Artikel 2

De standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht (nr. 181-2002), zijn tevens van toepassing.

Artikel 3

De voorwaarden verstrekking (Seizoen) Clubcard zijn tevens van toepassing.

Artikel 4

Lid 1: Het betreden van het Sparta Stadion is op eigen risico. Sparta Rotterdam B.V. (hierna ook: Sparta) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van Sparta Rotterdam B.V.

Lid 2: Alle toeschouwers moeten zich kunnen legitimeren, ongeacht de leeftijd. Kinderen onder de 12 jaar moeten door een volwassene worden begeleid. Bezoekers van alle leeftijden dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Sparta adviseert om wedstrijden van Sparta pas te bezoeken met kinderen vanaf 4 jaar.

Artikel 5

Dragen van bepaalde kleding is verboden, indien zij van kwetsende aard is of wanneer deze gezicht bedekkend is. Het tonen en meenemen van controversiële uitingen, vlaggen, spandoeken kan worden verboden, waarbij er rekening kan worden gehouden met de actuele situatie in Nederland of de wereld. Dit ter beoordeling van Sparta.

Artikel 6

Is de toeschouwer de (Seizoen) Clubcard of toegangskaart vergeten op wedstrijddagen, dan moet men zich melden bij het Loket Inlichtingen aan de kant van het hoofdgebouw van het Sparta Stadion. Als de kaart nog niet is gebruikt, wordt tegen betaling een duplicaat kaart uitgegeven. Uitsluitend goed leesbare (bij voorkeur uitgeprinte) e-tickets zijn geldig als toegangskaart.

Artikel 7

Roken (inclusief elektrische rookwaren) is op wedstrijddagen en tijdens evenementen welke worden gehouden in het Sparta Stadion, niet toegestaan. Dit geldt voor iedereen die het Sparta Stadion betreedt. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ziet hier streng op toe en deelt hoge boetes uit bij overtreding van deze regel. Boetes die worden opgelegd zullen één op één doorbelast worden aan overtreders.

Artikel 8

Het is mogelijk dat u gefouilleerd wordt door medewerkers van Sparta. waaronder doch niet uitsluitend ook het controleren van uw tas(sen), accessoires en/of bagage valt. Tassen mogen tevens een maximale afmeting hebben van A4-formaat (30 x 20 cm). Het is niet toegestaan om andere accessoires en/of bagage (zoals helmen) mee te nemen in het stadion. Het is ook niet mogelijk deze op te slaan of af te geven bij het stadion.

Artikel 9

“No to racism”

Iedere vorm van uitingen (gesproken of in tekst) die discriminerend of racistisch van aard zijn; zich keren tegen een ander geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of in algemene zin beledigend zijn richting personen of groepen, zijn verboden. Als men zich hieraan schuldig maakt kan een stadionverbod tot 60 maanden worden opgelegd.

Artikel 10

Bij het verlaten van dat gedeelte van het Sparta Stadion waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

Artikel 11

Aanwijzingen van de stewards, servicemedewerkers, beveiligingsbeambte en/of de politie moeten de toeschouwers te allen tijde opvolgen en zijn bindend. Ter bescherming van de veiligheid van de toeschouwers kunnen toeschouwers worden gefouilleerd. Bij weigering van fouillering kan de toeschouwer de toegang worden ontzegd en/of worden verwijderd uit het Sparta Stadion.

Artikel 12

Op basis van hetgeen bepaald is in artikel 25 van dit huishoudelijk reglement Sparta Rotterdam B.V. zal voor een ieder die onrechtmatig/onbevoegd het speelveld betreedt van het Sparta Stadion direct op basis van de Standaardvoorwaarden van de KNVB een landelijk stadionverbod aangevraagd worden bij de KNVB. Hierbij verbeurt de overtreder ook de bijbehorende boete die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB. Hiernaast zal – op basis van dit huishoudelijk reglement - aan betrokkene door Sparta Rotterdam B.V. een stadionverbod opgelegd worden voor het Sparta Stadion voor de duur van 60 maanden. Tevens zal betrokkene op basis van dit huishoudelijk reglement aan Sparta Rotterdam B.V. een boete kunnen verbeuren van € 10.000,- (tienduizend euro). Het stadionverbod van 60 maanden voor het Sparta Stadion is niet vatbaar voor alternatieve behandeling en kan dus in geen enkel geval bekort worden.

  1. Het speelveld begint direct achter de betonnen muur van de gracht. De ruimte tussen de muur van de gracht en de LED-boarding behoort ook tot het speelveld.

 

Artikel 13

Het is verboden het Sparta Stadion te betreden of daarin te verblijven terwijl de toeschouwer verkeert onder invloed van alcohol, hard- of softdrugs of in bezit is van alcohol en/of hard- of softdrugs dan wel verkeert onder invloed van of in bezit is van enige andere mogelijk het gedrag beïnvloedbare stof en waardoor naar het oordeel van de steward / beveiligingsbeambte belast met de toegangscontrole en/of politie blijkt dat een toeschouwer door onder invloed te zijn van of in het bezit te zijn van voornoemde stoffen de openbare orde en veiligheid van hem/haar of anderen kan worden gevreesd.

Artikel 14

Wanneer naar het oordeel van de steward / beveiligingsbeambte belast met de toegangscontrole en/of de politie blijkt dat een toeschouwer tijdens en/of voor de wedstrijd zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank en/of drugs dat daardoor de orde en veiligheid van hem/haar en/of anderen kan worden bedreigd, zal de betreffende toeschouwer de toegang worden ontzegd en/of worden verwijderd uit het Sparta Stadion.

Artikel 15

Lid 1: Het is toeschouwers verboden zich in het Sparta Stadion schuldig te maken aan racisme en/of discriminatie door onder meer spreekkoren, spandoeken, etc.

Lid 2: Het in diskrediet brengen van Sparta Rotterdam B.V. voor zowel de club als geheel of haar medewerkers/vrijwilligers, zowel binnen als buiten het Sparta Stadion, kan leiden tot weigering van toegang in het Sparta Stadion of een stadionverbod.

Lid 3: Het beschadigen van het Sparta Stadion of objecten hiervan is niet toegestaan. Eventuele schade of schoonmaak/herstelkosten zal worden verhaald op de dader(s) indien mogelijk. Tevens is Sparta Rotterdam B.V. gerechtigd om een eventueel stadionverbod op te leggen.

Artikel 16

Lid 1: Het meevoeren, voorhanden hebben of tonen van spandoeken met naar het oordeel van Sparta Rotterdam B.V. discriminerende, aanstootgevende of kwetsende teksten en/of tekens is ten strengste verboden. Het spandoek mag ook de andere toeschouwers niet hinderen in het zicht.

Lid 2: Het is niet toegestaan om grote spandoeken mee te voeren in het Sparta Stadion die over de hoofden van publiek gaan. Het doet niet ter zake of de doeken geïmpregneerd zijn. De maximale afmeting van een spandoek is zestien vierkante meter. Ook aaneengesloten spandoeken die het publiek in gevaar kunnen brengen zijn niet toegestaan.

Lid 3: Eventuele stokken van bandiries en/of spandoeken mogen maximaal acht millimeter dik zijn en honderdvijftig centimeter lang. Tevens dienen deze flexibel en niet hol te zijn.

Lid 4: Balustradedoeken mogen maximaal een meter hoog zijn en dienen aan de balustrade bevestigd te worden. De aanwijzingen van de stewards en/of beveiligingsbeambte dienen hierbij opgevolgd te worden.

Lid 5: Balustradedoeken mogen niet over reclameborden gehangen worden. Met uitzondering van de reclameborden op de vakken 12, 13, 14, 15 en 16 van het Sparta Stadion.

Lid 6: Het is verboden voorwerpen in het Sparta Stadion mee te nemen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben van flessen, glazen, blikjes, een megafoon, paraplu’s, vlaggen met een stok, licht met een gebundelde straal (laserpen), controversiële vlaggen, spandoeken met, naar de mening van de Sparta-medewerkers, discriminerende of provocerende teksten, teksten met een politieke lading of boodschap, dan wel andere voorwerpen waarvan het bezit en/of vervoer strafbaar is dan wel om de orde te verstoren.

Artikel 17

Lid 1: Het gooien in het Sparta Stadion met enig materiaal, vast of vloeibaar, is verboden.

Lid 2: In die gevallen waarbij het voorwerp of de vloeistof op het speelveld terecht komt en/of er een speler of official geraakt wordt zal – naast de strafbedreiging die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden KNVB – een stadionverbod voor de duur van minimaal 18 maanden voor het Sparta Stadion opgelegd worden door Sparta Rotterdam BV. Tevens verbeurt betrokkene op basis van dit huishoudelijk reglement een boete van € 5.000,-. Sparta Rotterdam BV behoudt buiten vorenstaande strafbedreigingen onverminderd het recht om de eventuele gevolgschade (bijvoorbeeld sancties van KNVB/UEFA) te verhalen op de veroorzaker.

Artikel 18

Bij het aantreffen bij een toeschouwer van kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel (naar oordeel van Sparta en/of politie) dergelijke ongeoorloofde voorwerpen, zal betreffende toeschouwer terstond worden overgedragen aan de politie en de (Seizoen) clubcard wordt ingenomen en/of geblokkeerd.

Artikel 19

Lid 1: Het meevoeren, voorhanden hebben en gebruiken van elke vorm van vuurwerk is verboden. Bij het aantreffen van vuurwerk in welke vorm dan ook bij de fouillering bij de toegangscontrole, wordt door de steward / beveiligingsbeambte het vuurwerk ingenomen en het vuurwerk en de toeschouwer (tevens bezitter van het vuurwerk) terstond overgedragen aan de politie en de (Seizoen) clubcard wordt ingenomen en/of geblokkeerd. Vervolgens zal de betrokkene worden aangemeld voor een stadionverbod conform de richtlijn termijn stadionverboden van de KNVB.

Lid 2: Bij het constateren in het Sparta Stadion van het afsteken van vuurwerk, of het aanpakken of doorgeven hiervan zal de betreffende toeschouwer worden aangehouden door een Sparta steward / beveiligingsbeambte. De betreffende toeschouwer wordt direct overgedragen aan de politie en de (Seizoen) clubcard wordt ingenomen en/of geblokkeerd. Eventuele boetes die door de KNVB worden opgelegd aan Sparta Rotterdam BV zullen geheel worden verhaald op de aangehouden personen en zijn zij hoofdelijk aansprakelijk. De kosten die Sparta Rotterdam B.V. moet maken bij dergelijke procedures worden eveneens verhaald op de aangehouden personen.

Artikel 20

Fototoestellen/filmtoestellen met een lens tot 70 mm, videocamera’s, audioapparatuur of andere technische hulpmiddelen mogen slechts worden meegenomen door de toeschouwer nadat is gebleken dat zij niet geschikt zijn voor of gebruikt worden ten behoeve van professionele aanwending.

Artikel 21

Ongeoorloofde voorwerpen/materialen kunnen door de Sparta steward / beveiligingsbeambte of politie in beslag genomen of in bewaring genomen worden tegen afgifte van een bewijs van ontvangst. Ingenomen voorwerpen/materialen kunnen na de wedstrijd bij de betreffende uitgang afgehaald worden tegen inlevering van het genoemde bewijs van ontvangst. Ingenomen drank wordt niet teruggegeven. Niet opgehaalde voorwerpen / materialen worden na een week vernietigd zonder dat de toeschouwer hiertoe Sparta Rotterdam en/of haar werknemers / medewerkers aansprakelijk kan stellen.

Artikel 22

Met een geldig toegangsbewijs dan wel een deugdelijk ander digitaal bewijs wat de toeschouwer te allen tijde moet kunnen tonen, mag de toeschouwer alleen de sector/tribunedeel betreden waarvoor het geldig is. Het is verboden zich op te houden in, of zich te begeven naar een ander gedeelte van het Sparta Stadion of elders plaats te nemen zonder dat dit noodzakelijk is dan op de zitplaats, waarvoor het toegangsbewijs geldig is. Het opnieuw aanbieden of op een onjuiste wijze gebruiken van een toegangsbewijs dat reeds gebruikt is voor binnenkomst in het stadion is verboden.

Artikel 23

De afgelasting, het staken en/of het niet uitspelen van een wedstrijd geeft de koper of gebruiker van het toegangsbewijs geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs of andere compensatie, behoudens eventueel nader door Sparta Rotterdam B.V. te stellen regels

Artikel 24

Alle aanwezige trappen, gangpaden, toegangen, loopruimten voor de tribunes en bordessen moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Dit geldt tevens voor vluchtroutes, -deuren en -poorten. Het zich ophouden tijdens de wedstrijd in de omloop (gracht) is toegestaan aan de zijde van de tribune tussen de trappen, mits de looproutes vrij blijven. Het is niet toegestaan een plaats in te nemen aan de zijde van de betonnen afscheiding of om op de hekken te gaan staan.

Artikel 25

Wanneer de toeschouwer niet plaatsneemt op de zitplaats, waarop het toegangsbewijs recht geeft, kan de toeschouwer na constatering hiervan, door een steward / beveiligingsbeambte of politie om een legitimatie worden gevraagd. Indien men weigerachtig blijft om op de goede plaats te gaan zitten c.q. überhaupt te gaan zitten kan de toeschouwer verwijderd worden uit het Sparta Stadion. Staan voor de stoel binnen de doelstelling van sfeerverhoging wordt getolereerd in de aangewezen vakken op de Denis Neville-tribune.

Artikel 26

Het is de toeschouwer verboden toegangskaarten aan derden te verkopen, dan wel aan toeschouwers van de tegenpartij te verstrekken. In het geval de toeschouwer met behulp van zijn/haar (Seizoen) Club Card toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt/verkoopt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de toeschouwer tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het Sparta Stadion betreedt.

Artikel 27

Het is een ieder verboden in het Sparta Stadion en de directe omgeving van het Sparta Stadion handelswaar te verkopen. Hiervoor dient de persoon of organisatie een schriftelijke toestemming van de directie van Sparta Rotterdam B.V. te overleggen.

Artikel 28

Het is businessroomhuurders verboden toegangskaarten te verkopen aan derden. Voorts kan een bezoek aan het Sparta Stadion met de toegangskaarten van businessroomhuurders slechts plaatsvinden indien tenminste één persoon (in de hoedanigheid van gastheer/-vrouw) van de businessroomhuurder aanwezig is. Er mogen op het terras van een businessroom niet meer personen aanwezig zijn tijdens wedstrijden dan er vaste stoelen aanwezig zijn op het terras.

Artikel 29

Wanneer een toeschouwer / bezoeker van het Sparta Stadion in het bezit is van enige parkeerkaart uitgegeven door Sparta Rotterdam B.V. dan dient men bij gebruik van deze kaart de betreffende kaart voor het verlaten van het voertuig zichtbaar in het voertuig te plaatsen. Geconstateerd misbruik van de parkeerkaart leidt tot inname van de parkeerkaart en verval van eventuele rechten.

Artikel 30

Wanneer geconstateerd wordt dat een toeschouwer aanwezig is in het Sparta Stadion tijdens een wedstrijd, waarvan de toegang tot het Sparta Stadion hem/haar is ontzegd middels een stadionverbod of anderszins zal de toeschouwer zich moeten kunnen legitimeren aan Sparta Rotterdam B.V. Hierna zal hij/zij verwijderd worden uit het Sparta Stadion en overgedragen worden aan de politie. Dit zal tevens tot gevolg hebben dat het stadionverbod wordt verlengd volgens de richtlijnen van de KNVB.

Artikel 31

Bij het betreden van het veld (zowel voor-, tijdens- als na de wedstrijd) wordt er een landelijk stadionverbod opgelegd voor de duur van maximaal 60 maanden en kan een boete worden opgelegd voor een maximaal bedrag van € 10.000,-. Voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het betreden van het veld zal deze persoon aansprakelijk worden gesteld. Het veld begint meteen na de betonnen muur vanaf de gracht gezien.

Artikel 32

Een alternatief traject tijdens een stadionverbod is niet mogelijk bij de volgende van toepassing zijnde punten: recidive, deelname aan een vechtpartij en/of het aanzetten tot een vechtpartij, in bezit zijn- en/of afsteken van vuurwerk, veldbetreding.

Artikel 33

Personen met een lopend stadionverbod hebben geen toegang tot het supportershome

Artikel 34

Kledingvoorschriften hoofdgebouw

In de hospitality ruimten in het hoofdgebouw van het Stadion worden kledingvoorschriften gehanteerd. Bezoekers van deze ruimten wordt verzocht zich te kleden in smart-casual kleding. Dit houdt in: representatieve kleding, zoals kostuum of een polo, overhemd of blouse met een nette (spijker)broek. In het hoofdgebouw is het niet toegestaan de ruimte te betreden in trainingspak, hemd, pet en slippers. Op het naleven van de kledingvoorschriften wordt toegezien bij het betreden van het hoofdgebouw. Voldoet een Bezoeker niet aan de kledingvoorschriften dan hebben Gebruikers het recht de betreffende Bezoeker de toegang tot het hoofdgebouw te weigeren.

Artikel 35

Het is sponsoren verboden om verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen c.q. te verkopen aan supporters van de tegenpartij.

Artikel 36

Als de toeschouwer het Sparta Stadion bezoekt tijdens wedstrijden of andere evenementen, stemt de toeschouwer ermee in dat het mogelijk is dat video- en audio opnamen worden gemaakt. Na onregelmatigheden, ongevallen of andere gebeurtenissen in het Sparta Stadion of in verband met incidenten buiten het Sparta Stadion waarbij supporters betrokken zijn, kan Sparta Rotterdam B.V. opnamen aan derden (inclusief politie) ter beschikking stellen.

Artikel 38

Het is niet toegestaan buiten daartoe aangewezen plaatsen fietsen te plaatsen in of nabij het Sparta Stadion waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent zullen dienen te worden opgevolgd.

Artikel 39

Lid 1: Tenzij in een artikel van het huishoudelijk reglement anders is bepaald worden overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig huishoudelijk reglement bestraft met een geldboete van maximaal € 10.000,-- en/of verwijdering uit het Sparta Stadion en/of een stadionverbod, onverminderd het recht van Sparta Rotterdam B.V. om de ontstane schade (ten gevolge van onder meer vernieling, beschadiging, betreden van het speelveld etc.) integraal te verhalen op de veroorzaker(s) of andere aansprakelijke. Bij iedere overtreding dient de toegangskaart (Seizoen) clubcard te worden ingenomen.

Lid 2: Sparta Rotterdam behoudt zich het recht voor om toeschouwers die meerdere malen een (lokaal of landelijk) stadionverbod hebben gekregen voor langere tijd de toegang tot het Sparta Stadion te ontzeggen. Indien een toeschouwer driemaal een stadionverbod heeft ontvangen kan Sparta Rotterdam B.V. een levenslange ontzegging opleggen.

Artikel 40

Alleen indien men tickets koopt via de formele verkooporganisaties (bij de club zelf of via www.spartakaartje.nl) zijn de tickets legaal en loopt men niet het risico om (dure) geblokkeerde tickets te krijgen.

Sparta Rotterdam B.V. is het enige officiële (weder)verkoopkanaal voor voetbaltickets.

Indien men tickets koopt bij alle overige partijen, zoals Budgetticket, Seatwave, Ticket Unlimited, ViaGoGo, Ticket for Sale, AA Tickets e.d., die op internet te vinden zijn en kaarten aanbieden voor voetbalwedstrijden, wordt er in strijd gehandeld met de van toepassing zijnde KNVB Standaardvoorwaarden.

Waarschuwing!

Sparta Rotterdam adviseert met klem alleen tickets via de officiële verkooppunten aan te schaffen. De enige officiële verkooppunten zijn: www.spartakaartje.nl en de Sparta Fanshop. U loopt bij een ander verkoopkanaal een risico veel meer te betalen dan noodzakelijk en kaarten in handen te krijgen die geen recht geven tot toegang tot het stadion. Dergelijk handelen is strafbaar gesteld met een stadionverbod voor een periode van 18 maanden en een boete van € 450,--.

Artikel 42 

Onder Sparta Rotterdam B.V. wordt verstaan alle personen die deel uitmaken van de Sparta Rotterdam B.V. organisatie, zowel vrijwilligers als personen met een dienstverband.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de directie van Sparta Rotterdam B.V.

December 2023