fbpx
Home » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club de jaarverslagen op haar officiële website.

Jaarverslag 2022/2023

Sportief heeft Sparta Rotterdam een historisch seizoen beleefd, we hebben genoten van het voetbal, we eindigden uiteindelijk verdiend op de zesde plaats in de eindrangschikking, we hebben de finale van de play-offs bereikt én bovenal hebben ‘we’ het samen gedaan. Financieel zijn we ook trots, hoe de club ervoor staat, maar ook op de groei die we op elk onderdeel (blijven) maken. Een record aan verkochte seizoenkaarten, sponsorinkomsten en merchandising zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. De waarde op het veld mogen we zeker niet onbenoemd laten, sportieve waarde maar ook transferwaarde.

De jaarrekening 2022/2023 is op maandag, 20 november 2023, vastgesteld in een algemene vergadering van aandeelhouders.
Het jaarverslag lezen: Jaarrekening Sparta Beheer BV 2022-2023 - website

De holding Sparta Beheer B.V. heeft het boekjaar, ondanks de recordomzet, afgesloten met een negatief resultaat van € 515.905 na belastingen én resultaat deelneming (geconsolideerd). Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar afgenomen van € 5.969.072 positief per 30 juni 2022 en na verwerking van het resultaat 2023/2023 tot € 5.453.167 positief per 30 juni 2023.

Toename afschrijvingslasten door investeringen

Het negatieve resultaat werd met name veroorzaakt door de toegenomen afschrijvingslasten op  investeringen in zowel immateriële, als materiele vaste activa, oftewel transfersommen en investeringen in voornamelijk het Sparta Stadion. De club investeerde de afgelopen seizoenen in totaal € 8.183.764.

Voor het huidige seizoen 2023/2024 heeft de club inmiddels voor € 1.503.765 aan investeringen  gedaan, waarnaast er in de resterende maanden een investeringsbudget beschikbaar is van nog eens € 400.000, waarvoor de bestemming reeds bekend is.

Tezamen brengt het totaal aan investeringen de afgelopen seizoenen op ruim 10 miljoen euro welke benodigd waren om de club verder te ontwikkelen. Ter verduidelijking; deze investeringen zijn exclusief de ontwikkelingskosten van het topsportcomplex op Nieuw Terbregge, die om de nabij de 16 miljoen euro bedragen, exclusief het eerder aangekochte stadion en exclusief de investeringen in de organisatie.

Verbetering van het bedrijfsresultaat

Haaks op het eindresultaat is de verbetering van het bedrijfsresultaat (voor resultaat vergoedingssommen belastingen en deelnemingen). Deze structurele verbetering wordt gerealiseerd door de inmiddels versterkte organisatie die de gedane investeringen in commerciële- en publieksfaciliteiten weet te vertalen naar meer omzet. Afgelopen seizoen realiseerde de club een recordomzet van € 16.277.410.

Voorsprong genomen en behouden

Met de gedane investeringen in de selectie, het Sparta Stadion en de ontwikkeling van het trainingscomplex neemt de club een voorsprong op vergelijkbare collega-clubs. De focus van de directie ligt de komende periode op de verdere ontwikkeling van de spelersgroep en stadionfaciliteiten.

Vooruitblik seizoen 2023/2024

Sparta Rotterdam heeft voorafgaand aan het seizoen, vanwege haar gezonde financiële positie, geen begroting bij de KNVB hoeven in te leveren. De meest recente prognose (19 september 2023) voor het seizoen 2023/2024 gaat uit van een nettoresultaat van € 1.500.000 negatief.

Voor het huidige seizoen is er een spelersbudget vastgesteld van € 5,5 miljoen die in vergelijking met collega-clubs de elfde positie inneemt. Alle personeels- en bedrijfskosten zijn opgenomen, inclusief de uitbetaling van zeer waarschijnlijke prestatiebonussen en alle (collectieve en individuele) bonussen voor behoud van het Eredivisieschap. De liquiditeitsprognose voor het seizoen 2023/2024 is sluitend.

Sportcomplex- en Stadionontwikkeling

In het eerste kwartaal van 2024 zal het sportcomplex Nieuw Terbregge worden opgeleverd, waarmee de club een grote stap zet in haar sportieve ambities. De club is er alles aan gelegen om te komen tot stadionuitbreidings- en upgradingsplannen, daartoe heeft de club een vernieuwd projectplan opgesteld, om tot concrete uitbreidingsplannen van de capaciteit en het hoofdgebouw te komen. Essentieel in de funding van voorgaande plannen is de gebiedsontwikkeling rondom het stadion waarvoor Sparta Rotterdam op 15 december 2022 een intentieovereenkomst heeft getekend met een coalitie van vijf belanghebbende partijen.

Financial rating systeem KNVB

De KNVB beoordeelt één keer per seizoen bij de inlevering van de jaarrekening en prognose de financiële positie van een club. Deze beoordeling vindt plaats middels een ‘weging’ in het Financial Rating System (FRS). In het FRS kan een club o.b.v. 6 variabelen maximaal 40 punten behalen.

Indien een club 15 punten of minder behaalt dan dient de betreffende club een:
- ‘clubscan’ te ondergaan

- Plan van aanpak te overleggen

Openbaar maken jaarstukken

Een club moet ingevolge licentie-eis F.04 uiterlijk 31 januari een bestuursverslag uitbrengen en openbaar maken. Tezamen met het bestuursverslag dient de club het aantal toegekende punten bij de meest recente indeling ingevolge het FRS te publiceren op de eigen website en zulks uiterlijk 31 januari.

Toegekende punten jaarrekening 2022/2023 en prognose 2023/2024

De licentiecommissie heeft besloten om het door Sparta Rotterdam behaalde aantal FRS-punten vast te stellen op 22.

 


Jaarverslag 09-10

Jaarverslag 10-11

Jaarverslag 11-12

Jaarverslag 12-13

Jaarverslag 13-14

Jaarverslag 14-15

Jaarverslag 15-16

Jaarverslag 16-17

Jaarverslag 17-18

Jaarverslag 18-19

Jaarverslag 19-20

Jaarverslag 20-21

Jaarverslag 21-22

Jaarverslag 22-23