fbpx
Home » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club de jaarverslagen op haar officiële website.

Jaarverslag 09-10

Jaarverslag 10-11

Jaarverslag 11-12

Jaarverslag 12-13

Jaarverslag 13-14

Jaarverslag 14-15

Jaarverslag 15-16

Jaarverslag 16-17

Jaarverslag 17-18

Jaarverslag 18-19

Jaarverslag 19-20

Het afgelopen seizoen speelde Sparta Rotterdam, nadat Adil Auassar op de Vijverberg Sparta naar de promotie kopte, in de Eredivisie. De technische leiding had in samenwerking met de technische staf voor beide voetbalniveaus een plan klaarliggen om zodoende direct na afloop van de competitie door te kunnen schakelen naar de juiste versterking. Sparta Rotterdam eindigde op een elfde positie en daarmee kunnen we achteraf stellen dat we met elkaar de juiste keuzes hebben gemaakt.

De holding Sparta Beheer B.V. heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 1.868.491 en na belastingen én resultaat deelneming ad € 1.539.808; (geconsolideerd). Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar toegenomen van € 3.019.034 positief per 30 juni 2019 en na verwerking van het resultaat 2019/2020 naar € 4.558.842 positief per 30 juni 2020.

Door de promotie naar de Eredivisie is de netto omzet met € 2.144.520 gestegen. De stijging is aanzienlijk kleiner dan de daling van deze netto omzet bij de (voorafgaande) degradatie. De reden dat de netto omzet met € 614.385 achterblijft ten opzichte van het laatste Eredivisie-seizoen, 2017/2018, heeft alles te maken met de impact van het coronavirus.

De personeelskosten zijn toegenomen met € 1.215.180 naar € 8.289.083 en zijn daarmee vergelijkbaar met het laatste Eredivisie seizoen 2017/2018. Ter ondersteuning van bedrijven heeft de overheid een tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd. Sparta Rotterdam heeft gebruik gemaakt van deze regeling.

Het resultaat vergoedingssommen inclusief afschrijvingen nam toe van € 2.691.389 naar € 3.190.573. De afgelopen twee seizoenen zijn naast de materiële investeringen ook (immateriële) investeringen gedaan in de spelersgroep. Niet alleen het spelersbudget nam toe maar ook de mogelijkheden om spelers middels een transfersom te kunnen contracteren.

Vooruitblik

Normaliter zorgt het spelen in de Eredivisie, ten aanzien van de structurele baten en lasten, voor een meer evenwichtigere resultatenrekening. Echter er is de club alles aan gelegen om, gezien de fase in de uitbreidings- en upgradingsplannen voor zowel het stadion als het sportcomplex alsmede de huidige economische- en sportieve ontwikkelingen een maximaal spelersbudget te creëren om zodoende de sportieve doelstelling te realiseren. Behoud van het Eredivisieschap is essentieel in de verdere commerciële- en sportieve groei van Sparta Rotterdam.

Sparta Rotterdam heeft voorafgaand aan het seizoen, vanwege de impact van het coronavirus op het betaald voetbal en daarmee samengaande onduidelijkheid in de competitieplanning, geen begroting bij de KNVB hoeven in te leveren. Intern is lange tijd gewerkt met meerdere begroting scenario’s voor het seizoen 2020/2021.

De meest recente prognose (28 oktober 2020) voor het seizoen 2020/2021 gaat uit van een netto resultaat van € 1.794.600 negatief. In de gestelde prognose is uitgegaan van het door de KNVB voorgeschreven ‘prognosescenario’. Dit scenario leidt tot omzetverlies waardoor Sparta Rotterdam ook het aankomende boekjaar een beroep zal doen op de NOW-regelingen die door de overheid ter beschikking zijn gesteld.

Het gespendeerde spelersbudget bedraagt na sluiting van de zomer transferwindow ruim € 4,3 miljoen. Alle personeels- en bedrijfskosten zijn opgenomen, inclusief de uitbetaling van zeer waarschijnlijke prestatiebonussen en alle bonussen voor behoud van het Eredivisieschap.

De liquiditeitsprognose voor het seizoen 2020/2021 is sluitend. De geprognosticeerde bankstand per 30 juni 2021 is positief. Voor de realisatie om 7.500 stadionstoelen te vervangen, is een financiering aangegaan.

Uitbreiding en upgrade stadion- en sportcomplexfaciliteiten

De eerste prioriteit in de plannen betreft het Sportcomplex Nieuw Terbregge. De verbouwing van het sportcomplex behelst o.a. de realisatie van een nieuw onderkomen voor de selectie van Sparta Rotterdam en Jong Sparta. Nadat dit onderkomen (gedeeltelijk) in gebruik kan worden genomen kan er een start worden gemaakt met de stadionontwikkeling.

De afgelopen jaren hebben er gesprekken voor (financiële) ondersteuning in de planontwikkeling door de Gemeente Rotterdam aan Sparta Rotterdam plaatsgevonden. De uitgewerkte verbouwplannen zijn het afgelopen jaar inhoudelijk beoordeeld en besproken. Inmiddels is er een commitment van de Gemeente Rotterdam in het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 waar Sportcomplex Nieuw Terbregge onderdeel vanuit maakt. Hedendaags zijn partijen in de afrondende fase gekomen waar stichtingskosten alsmede de bouwplanning worden besproken. Partijen hebben de doelstelling om in 2021 daadwerkelijk de start met de verbouwing te maken.

De gesprekken met de Gemeente Rotterdam en haar directe stakeholders geven op dit moment voldoende comfort om dit de komende periode tot een goed einde te brengen.

voldoende comfort om dit de komende periode tot een goed einde te brengen.

Financial rating systeem KNVB

De KNVB beoordeelt één keer per seizoen bij de inlevering van de jaarrekening en prognose de financiële positie van een club. Deze beoordeling vindt plaats middels een ‘weging’ in het Financial Rating System (FRS). In het FRS kan een club o.b.v. 6 variabelen maximaal 40 punten behalen.

Indien een club 15 punten of minder behaalt dan dient de betreffende club een:
- ‘clubscan’ te ondergaan

- Plan van aanpak te overleggen

Openbaar maken jaarstukken

Een club moet ingevolge licentie-eis F.04 uiterlijk 31 januari een bestuursverslag uitbrengen en openbaar maken. Tezamen met het bestuursverslag dient de club het aantal toegekende punten bij de meest recente indeling ingevolge het FRS te publiceren op de eigen website en zulks uiterlijk 31 januari.

Toegekende punten jaarrekening 2019/2020 en prognose 2020/2021

De licentiecommissie heeft besloten om het door Sparta Rotterdam behaalde aantal FRS-punten vast te stellen op 35.


Het jaarverslag voor 2020 / 2021 zal in het najaar van 2021 worden gepubliceerd.