fbpx
Home » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club de jaarverslagen op haar officiële website.

 

Na een niet afgerond doch succesvol eerste seizoen in de Eredivisie was het organisatie breed duidelijk dat we, ondanks de dagelijkse bezigheid omtrent de impact en gevolgen van het coronavirus, focus en prioriteit bij het voetbal moesten houden. Ondanks de sportief lastige start  slaagde het elftal er in om in november de onderste regionen van de ranglijst te verlaten. Door de geweldige reeks in de laatste speelronden eindigde het elftal op de achtste plaats en kwalificeerde het zich voor de Play-Offs om Europees voetbal. De sportieve prestatie van het eerste elftal komt elke Spartaan, die de club gesteund heeft in een wereldwijde crisis, toe. Namens de staf én spelersgroep; dank je wel voor eenieders steun en support!

De jaarrekening 2020/2021 is op woensdag, 24 november 2021, vastgesteld in een algemene vergadering van aandeelhouders.
Het jaarverslag lezen: Jaarrekening Sparta Beheer BV 2020-2021

De holding Sparta Beheer B.V. heeft het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 2.484.315 en na belastingen én resultaat deelneming ad € 2.151.899 (geconsolideerd). Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar afgenomen van € 4.558.842 positief per 30 juni 2020 en na verwerking van het resultaat 2020/2021 tot € 2.406.943 positief per 30 juni 2021.

Vooruitblik seizoen 2021/2022

De club is er alles aan gelegen om, gezien de fase in de uitbreidings- en upgradingsplannen voor zowel het stadion als het sportcomplex alsmede de huidige economische- en sportieve ontwikkelingen een maximaal spelersbudget te creëren om zodoende de sportieve doelstelling te realiseren. Behoud van het Eredivisieschap is belangrijk in de verdere commerciële- en sportieve groei van Sparta Rotterdam.

Sparta Rotterdam heeft voorafgaand aan het seizoen, vanwege de impact van het coronavirus op het betaald voetbal en daarmee samengaande onduidelijkheid in de competitieplanning, geen begroting bij de KNVB hoeven in te leveren. Intern is lange tijd gewerkt met meerdere begrotingsscenario’s voor het seizoen 2021/2022.

Bij het opmaken van de jaarrekening ging de prognose 2021/2022, op basis van het gehanteerde begrotingsscenario ad € 2,5 miljoen euro negatief, uit van een netto resultaat ad € 1.245.000 negatief.

Het gespendeerde spelersbudget bedraagt na sluiting van de zomertransferwindow, inclusief één aangetrokken speler ná de window, € 4,7 miljoen. Deze uitgaven zijn te verantwoorden onder de beleidskeuzes en de planontwikkeling ten aanzien van het stadion en sportcomplex. Alle personeels- en bedrijfskosten zijn opgenomen, inclusief de uitbetaling van zeer waarschijnlijke prestatiebonussen en alle (collectieve en individuele) bonussen voor behoud van het Eredivisieschap. De liquiditeitsprognose voor het seizoen 2021/2022 is sluitend.

Impactvolle ontwikkelingen op de prognose 2021/2022

Na vaststelling van de prognose vindt er, gedreven door met name de commerciële  inkomsten, een bijstelling van de netto omzet plaats die verder stijgt naar € 12 miljoen. Daarnaast wordt speler Maduka Okoye voor een recordtransfer verkocht aan Watford FC waarbij de speler tot einde seizoen blijft bij de Kasteelclub. De prognose wijzigt met in achtneming van voorgaande mutaties naar vandaag ad € 2,4 miljoen positief.

Nog te verwerken impactvolle mutaties

Sluiting stadions en overheidssteun

Per 17 november 2021 zijn de stadions gesloten voor publiek. Deze sluiting geldt vooralsnog tot 18 december 2021. Naar aanleiding van deze sluiting heeft de overheid aan de clubs compensatie toegezegd voor gederfde inkomsten. De uitwerking van deze regeling wordt in februari 2022 verwacht.

Realisatie transfer Abdou Harroui

Bij realisatie van de sportieve voorwaarde van de transfer van Abdou Harroui zal de prognose in de tweede helft van het seizoen met € 0,8 miljoen verder verbeteren.

Benodigde versterkingen wintertransferwindow

Na sluiting van de zomertransferwindow is in september 2021 extra spelersbudget toegezegd voor verdere versterking van de selectie in de winter. Daarnaast zal het eventuele vertrek van spelers en het opnieuw inzetten van daaruit vrijgekomen budget van invloed zijn op de prognose. Na sluiting van de wintertransferwindow zal het e.e.a. geïnventariseerd waarbij de club een uiterste inspanning zal leveren om de sportieve doelstellingen financieel te ondersteunen.

Impact op de liquiditeitspositie

De hierboven beschreven transferinkomsten hebben geen invloed op de liquiditeitspositie daar deze inkomsten de komende jaren in termijnen pas binnenkomen. Voor zover mogelijk zullen de investeringen van de aankomende wintertransferwindow in eigen middelen worden opgevangen dan wel zal er getracht worden een noodzakelijk voorschot op de nog te ontvangen transferinkomsten worden verkregen. Indien de impact van de sluiting van de stadions versus de compensatieregeling niet ‘matcht’ dan zal er aanvullende externe financiering benodigd zijn om de liquiditeitsprognose sluitend te houden.

Financial rating systeem KNVB

De KNVB beoordeelt één keer per seizoen bij de inlevering van de jaarrekening en prognose de financiële positie van een club. Deze beoordeling vindt plaats middels een ‘weging’ in het Financial Rating System (FRS). In het FRS kan een club o.b.v. 6 variabelen maximaal 40 punten behalen.

Indien een club 15 punten of minder behaalt dan dient de betreffende club een:
- ‘clubscan’ te ondergaan

- Plan van aanpak te overleggen

Openbaar maken jaarstukken

Een club moet ingevolge licentie-eis F.04 uiterlijk 31 januari een bestuursverslag uitbrengen en openbaar maken. Tezamen met het bestuursverslag dient de club het aantal toegekende punten bij de meest recente indeling ingevolge het FRS te publiceren op de eigen website en zulks uiterlijk 31 januari.

Toegekende punten jaarrekening 2020/2021 en prognose 2021/2022

De licentiecommissie heeft besloten om het door Sparta Rotterdam behaalde aantal FRS-punten vast te stellen op 23.


Jaarverslag 09-10

Jaarverslag 10-11

Jaarverslag 11-12

Jaarverslag 12-13

Jaarverslag 13-14

Jaarverslag 14-15

Jaarverslag 15-16

Jaarverslag 16-17

Jaarverslag 17-18

Jaarverslag 18-19

Jaarverslag 19-20

Jaarverslag 20-21