fbpx
Home » Governance

Governance

Stichting Sparta 1888

De Stichting Sparta 1888 is aandeelhouder van de holding Sparta Beheer B.V. en bezit thans 85,31% van de aandelen. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal leden van tenminste vijf  en ten hoogste negen . Slechts personen die niet direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder of commissaris gelieerd zijn met een Nederlandse of buitenlandse betaald voetbalorganisatie en die niet enigerlei wijze financieel belanghebbende zijn bij een zodanige betaald voetbalorganisatie, kunnen tot bestuurder worden benoemd.

De bestuurders worden door coöptatie benoemd met in achtneming van het volgende;
- ten minste één bestuurder wordt benoemd door en uit of namens het bestuur van de R.V. & A.V. Sparta;
- ten minste één bestuurder wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging ‘De Sparta Supporter’.

Een bestuurder wordt in de rol van voorzitter benoemd door het bestuur op bindende voordracht van de raad van commissarissen van Sparta Beheer B.V..

De stichting heeft een tweeledige statutaire taak

- het zijn van holding, het drijven van een onderneming;

- het bevorderen van de (voetbal)sport zomede het bewaken van het erfgoed, de tradities en de waarden van de voetbalorganisatie Sparta, het bewaken en in ere houden van de naam Sparta alsmede het goede imago.

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar en daarnaast zoveel dit één van de leden verlangt.

Voor de actuele samenstelling van het bestuur verwijzen wij u naar het kopje”Club”, submenu “organisatie”.

Stichting Administratiekantoor RoodWit

De Stichting Administratiekantoor RoodWit is  aandeelhouder van de holding Sparta Beheer B.V. en bezit thans 14,49 % van de aandelen. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Slechts personen die niet direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder of commissaris gelieerd zijn met een Nederlandse of buitenlandse betaald voetbalorganisatie en die niet enigerlei wijze financieel belanghebbende zijn bij een zodanige betaald voetbalorganisatie, kunnen tot bestuurder worden benoemd.

De stichting heeft ten doel:

- het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, zulks voor rekening van de certificaathouders;

- het administreren van aandelen, onder meer door het uitoefenen van het stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders; alsmede

- het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt, één en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden.

Voor de actuele samenstelling van het bestuur verwijzen wij u naar het kopje”Club”,submenu “organisatie”

Sparta Beheer B.V.

De onderneming, gevestigd te Rotterdam, is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 85,31% in het bezit zijn van de Stichting Sparta 1888 en 14,69% van de Stichting Administratiekantoor RoodWit.

Sparta Beheer B.V. is een holdingmaatschappij, gevestigd te Rotterdam; de voornaamste activiteiten van de groep vinden plaats in de 100% dochter Sparta Rotterdam B.V. en bestaan uit het deelnemen aan betaald voetbal. R.V. & A.V. Sparta is houder van het bijzonder aandeel* in Sparta Rotterdam B.V.
- wijzigen van de naam of een handelsnaam van de vennootschap of het wijzigen van de doelomschrijving van de vennootschap;
- wijzigen van het Sparta-logo of de Sparta-clubkleuren;
- wijziging van de locatie, de structuur of de inrichting van de door de vennootschap gecoördineerde jeugdopleiding.

* Goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel is vereist voor besluiten van de directie tot;

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Het vestigingsadres van de vennootschap is Spartapark Noord 1 te Rotterdam.

De vennootschap heeft een zgn. dualistisch bestuursmodel (two-tier bestuursstructuur). Bij een vennootschap met een two-tier bestuursstructuur zijn directie en toezicht verdeeld over twee vennootschapsorganen, namelijk de directie en de raad van commissarissen.

De directie is verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De directie richt zich op het langetermijnbeleid van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie (het bestuur) en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen van Sparta Beheer B.V. bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) commissarissen. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen.

De raad van commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar en wanneer de raad van commissarissen of de directie dit nodig acht.

De directie betrekt de raad van commissarissen tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van de langetermijndoelen. De directie legt verantwoording af aan de raad van commissarissen over de strategie en de toelichting daarop. In het jaarlijkse directieverslag geeft de directie een toelichting op haar visie op de lange termijn en op de strategie ter realisatie daarvan en licht toe op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen. Daarbij wordt zowel van de ontwikkelingen op de korte termijn als op de lange termijn verslag gedaan.

De controle met betrekking tot financiën en wet- en regelgeving gebeurt door een auditcommissie. De auditcommissie bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap.

De directie en de raad van commissarissen leggen aan de algemene vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

De directie staat de media te woord aangaande Sparta Beheer B.V., Sparta Rotterdam B.V. en B.V. Stadion Sparta Rotterdam.

De president-commissaris staat de media te woord namens de raad van commissarissen.

Sparta Beheer B.V. voert de directie over Sparta Rotterdam B.V. en B.V. Stadion Sparta Rotterdam.

Gecombineerde vergadering
Minimaal één maal per jaar vindt er een vergadering van Aandeelhouders plaats waarbij de directie en raad van commissarissen aanwezig zijn.

Financiële rapportage
De financiële rapportage wordt gepresenteerd op het niveau van Sparta Beheer B.V. en omvat naast de cijfers van de moedermaatschappij ook de cijfers van de entiteiten Sparta Rotterdam B.V. en B.V. Stadion Sparta Rotterdam. De begroting, halfjaarcijfers en jaarcijfers worden onderworpen aan beoordelingen respectievelijk controles door de raad van commissarissen en de externe accountant.

De raad van commissarissen dient op voordracht van de directie de jaar- en meerjarenbegroting goed te keuren. De jaarrekening wordt jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan de AvA.

Voor de actuele samenstelling van de directie en raad van commissarissen verwijzen wij u naar het kopje “Club”, submenu “organisatie”.