fbpx
Home » Governance

Governance

Relatie met moedermaatschappij, voornaamste activiteiten en bijzonder aandeel

De onderneming, gevestigd te Rotterdam, is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 85,3% in het bezit zijn van de Stichting Sparta 1888 en 14,7% van de Stichting Administratiekantoor RoodWit.
Sparta Beheer B.V. is een holdingmaatschappij, gevestigd te Rotterdam; de voornaamste activiteiten van de groep vinden plaats in de 100% dochter Sparta Rotterdam B.V. en bestaan uit het deelnemen aan betaald voetbal. Sparta RV&AV is houder van het bijzonder aandeel* in Sparta Rotterdam BV.
* Goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel is vereist voor besluiten van de directie tot;
a. wijzigen van de naam of een handelsnaam van de vennootschap of het wijzigen van de doelomschrijving van de vennootschap;
b. wijzigen van het Sparta-logo of de Sparta-clubkleuren;
c. wijziging van de locatie, de structuur of de inrichting van de door de vennootschap gecoördineerde jeugdopleiding.

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Het vestigingsadres van de vennootschap is Spartapark Noord 1 te Rotterdam.

Stichting Sparta 1888

De Stichting Sparta 1888 is 85,3% aandeelhouder van de holding. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste vijf leden en ten hoogste negen leden. Slechts personen die niet direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder of commissaris gelieerd zijn met een Nederlandse of buitenlandse betaald voetbalorganisatie en die niet enigerlei wijze financieel belanghebbende zijn bij een zodanige betaald voetbalorganisatie, kunnen tot bestuurder worden benoemd.

De bestuurders worden door het bestuur zelf benoemd behoudens;
- ten minste één bestuurder wordt benoemd door en uit of namens het bestuur van de R.V. & A.V.;
- ten minste één bestuurder wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging ‘De Sparta Supporter’;

Een bestuurder wordt in de rol van voorzitter benoemd door het bestuur.

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar en daarnaast zoveel dit één van de leden verlangt.

Stichting Administratiekantoor RoodWit

De Stichting Administratiekantoor RoodWit is per heden voor 14,7% aandeelhouder van de holding. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Slechts personen die niet direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder of commissaris gelieerd zijn met een Nederlandse of buitenlandse betaald voetbalorganisatie en die niet enigerlei wijze financieel belanghebbende zijn bij een zodanige betaald voetbalorganisatie, kunnen tot bestuurder worden benoemd.

De stichting heeft ten doel:

- het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, zulks voor rekening van de certificaathouders;

- het administreren van aandelen, onder meer door het uitoefenen van het stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders; alsmede

- het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt, één en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden.

Sparta Beheer BV

De holding wordt bestuurd door een One Tier Board. In de Board wordt er onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders (directie) en niet-uitvoerende bestuurders (toezichthouders). De rol van de voorzitter is die van een niet-uitvoerend bestuurder. Het bestuur draagt gezamenlijk statutaire verantwoordelijkheid. De controle met betrekking tot financiën en wet- en regelgeving ligt bij een auditcommissie. Deze commissie bestaat uit twee niet-uitvoerende bestuursleden.

De board bestaat uit (maximaal) 10 bestuurders en belegt 1 maal per maand een vergadering. De uitvoerende bestuurders vergaderen minimaal, naar gelang van de urgentie en lopende zaken, 1 maal extra per maand.

Sparta Beheer BV kent vier (4) uitvoerende en zes (6) niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn ieder, zowel bestuurlijk als budgettair, verantwoordelijk voor haar eigen taakgebied. De taakgebieden zijn; Voetbalzaken, Commerciële zaken, Financiële zaken en dagelijkse bedrijfsvoering en als laatste  Algemene zaken en deelnemingen. De bestuurder Financiële zaken en bedrijfsvoering is tevens op Eerste divisie niveau belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap en fungeert daardoor als eerste aanspreekpunt.

De voorzitter staat de media te woord over alle voorgaande taakgebieden waarbij hij de mogelijkheid heeft om te delegeren naar uitvoerende bestuurders,

Sparta Beheer BV voert de directie over Sparta Rotterdam BV.

Gecombineerde vergadering

Minimaal 2 maal per jaar vindt er een vergadering van Aandeelhouders plaats waarbij de  board aanwezig is.

Financiële rapportage

De financiële rapportage wordt gepresenteerd op het niveau van Sparta Beheer BV en omvat naast de cijfers van de moedermaatschappij ook de cijfers van de entiteit Sparta Rotterdam BV en B.V. Stadion Sparta Rotterdam. De begroting, halfjaarcijfers en jaarcijfers worden onderworpen aan beoordelingen respectievelijk controles door de AuditCommissie en BDO Accountants.

De Board dient de jaar- en meerjarenbegroting goed te keuren. De jaarrekening wordt jaarlijks ter vaststelling voor gelegd aan het bestuur (AvA).

Voor de actuele samenstelling van het bestuur en Board verwijzen wij u naar het kopje “Club”, submenu “organisatie”.