fbpx
Home » VertrouwensContactPersoon | VCP

VertrouwensContactPersoon | VCP

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?
De VertrouwensContactPersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die een vraag heeft over óf te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.
De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP-ers behandelen zelf niet inhoudelijk klachten, maar proberen u de weg naar een goede oplossing aan te geven. De VCP-ers zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures, vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal, bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Waarom een VCP?
De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze club willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen Sparta Rotterdam VCP-ers aanwezig zijn: een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de club leuk en veilig blijft.

Meldplicht
Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de KNVB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de VCP van de club. De meldplicht houdt in het kort het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie/seksueel misbruik, is hij/zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meld verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gemaakt tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Voorkomen is beter dan genezen
De VCP  is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn ontstaan. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling mogelijk voorkomen kan worden.

Wanneer kun je terecht bij de VCP van de vereniging?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging klopt, dan ben je welkom bij de VCP.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach passend is.
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een VCP?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar:

 1. a) toestemming voor hebt gegeven
  b) van op de hoogte bent

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

VCP Jeugdopleiding Sparta Rotterdam
De VCP-er van Sparta Rotterdam is Sylva Homburg. Wanneer u in contact wenst te komen met Sylva kunt u mailen naar s.homburg@sparta-rotterdam.nl