fbpx

Stadionverboden

Sparta Rotterdam B.V. streeft naar veilig, gastvrij en toegankelijk voetbal. Hierbij hanteert Sparta Rotterdam B.V. het uitgangspunt om elke bezoeker een prettige en natuurlijk veilige wedstrijdbeleving in het Kasteel aan te bieden.

Bij het kopen van een toegangsbewijs conformeren bezoekers zich aan het huishoudelijk reglement van Sparta Rotterdam B.V. en aan de standaardvoorwaarden van de KNVB. Sparta tracht hiermee gastvrij, toegankelijk en veilig voetbal te bereiken. Tevens gelden de bepalingen uit de strafwetgeving, wat inhoudt dat gedragingen die buiten het Sparta Stadion als strafbaar feit worden beoordeeld, deze gedragingen ook binnen het Sparta Stadion strafbaar zijn.

Indien een bezoeker de huisregels en/of standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt of zich voor, tijdens, of na de wedstrijd schuldig maakt aan wanordelijkheden, kan Sparta Rotterdam B.V. en/of haar ketenpartners een melding bij de KNVB indienen over deze overtreding. De KNVB kan dan een (civielrechtelijk) landelijk stadionverbod opleggen. Daarnaast kan Sparta Rotterdam B.V. beslissen om de bezoeker die in overtreding is voor een bepaalde duur te weren middels een lokaal stadionverbod.

In dit document is het huishoudelijk reglement van Sparta Rotterdam B.V. te lezen: https://www.sparta-rotterdam.nl/clubliefde/stadionbezoek/huisregels/

Op de site van de KNVB zijn de standaardvoorwaarden KNVB en de richtlijn termijn van stadionverboden te lezen: https://www.knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

Er wordt geacht dat een bezoeker zich heeft misdragen indien:

 • Hij/zij zich niet houdt aan de voorschriften van de KNVB; in het bijzonder gelden hier de Standaardvoorwaarden KNVB en de Richtlijn termijn stadionverboden.
 • Hij/zij zich niet houdt aan het Huishoudelijk Reglement van Sparta Rotterdam.
 • Door middel van CCTV (gesloten circuit camerasysteem) is waargenomen dat hij/zij zich heeft misdragen in, op of rondom het stadionterrein voor, tijdens of na afloop van (uit) wedstrijden.
 • Door (tenminste) twee getuigen (veelal stewards en/of beveiligers) is waargenomen dat hij/zij zich heeft misdragen.
 • Door (tenminste) één politiefunctionaris is waargenomen dat hij/zij zich heeft misdragen.

 

Soorten stadionverboden

Bij stadionverboden kunnen de volgende onderscheidingen worden gemaakt: lokaal/landelijk, voorwaardelijk/onvoorwaardelijk en civielrechtelijk/strafrechtelijk. Hieronder worden de volgende begrippen van elkaar onderscheiden.

Lokaal

Wanneer het duidelijk is dat een bezoeker daadwerkelijk schuldig is, kan worden besloten om een stadionverbod lokaal te handhaven. Een lokaal stadionverbod heeft betrekking op het stadionterrein van Sparta Rotterdam B.V. of bij een uitwedstrijd in het stadion van de thuisspelende club. Iemand met een lokaal stadionverbod wordt de toegang ontzegd tot alle wedstrijden en evenementen waaraan Sparta Rotterdam B.V. deelneemt of organiseert.

Landelijk

De KNVB kan aan bezoekers die zich schuldig hebben gemaakt aan voetbal gerelateerd wangedrag, een stadionverbod en/of een geldboete opleggen. De procedure kan ook via een strafrechtelijk proces verlopen.

Bezoekers met een landelijk stadionverbod mogen zich voor, tijdens en na de hieronder genoemde wedstrijden niet in of in de buurt van het stadion bevinden. Het is belangrijk op te merken dat een stadionverbod zich niet beperkt tot de voetbalwedstrijden van de favoriete betaald voetbalorganisatie. Landelijke stadionverboden gelden voor alle eerste en tweede elftallen van teams betrokken bij de onderstaande wedstrijden:

 • Alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie dan wel alle voetbalwedstrijden in de Eerste Divisie of Tweede Divisie;
 • Alle voetbalwedstrijden, in binnen- en buitenland, van het Nederlands Elftal en andere vertegenwoordigende elftallen van de KNVB, zoals Jong Oranje;
 • Alle voetbalwedstrijden in het kader van de KNVB-beker;
 • Alle voetbalwedstrijden, in binnen- en buitenland, waaraan een Nederlandse betaald voetbalorganisatie deelneemt, waaronder doch niet beperkt tot voetbalwedstrijden in het kader van de Champions League, Europa League of Conference League.
 • Evenementen die plaatsvinden in een stadion of op een (voetbal)terrein alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen, dan wel van clubs die deelnemen aan de Eredivisie, Eerste Divisie, Tweede Divisie en/of Eredivisie vrouwen.

 

Civielrechtelijk versus strafrechtelijk

Alle door de KNVB en namens Sparta Rotterdam B.V. opgelegde stadionverboden zijn civielrechtelijk van aard. Naast een civielrechtelijk stadionverbod kan een strafrechter een strafrechtelijk stadionverbod opleggen. De commissie stadionverboden van Sparta Rotterdam B.V. heeft hier geen enkele invloed op.

Het Openbaar Ministerie eist een strafrechtelijk stadionverbod indien er sprake is van ernstig voetbalgeweld (strafbare feiten die een gevaar betekenen voor de veiligheid en/of de gezondheid van personen en/of goederen) of van een voetbalvandaal die reeds eerder veroordeeld is.

Het Openbaar Ministerie kan de aanhouding van een strafbaar feit melden bij de KNVB middels het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Op basis van de verkregen informatie kan de KNVB overgaan tot het opleggen van een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod en mogelijk een boete. Dit staat dus los van een eventueel besluit van een strafrechter, die een strafrechtelijk stadionverbod kan opleggen en/of een andere vorm van straf.

Als een strafrechtzaak wordt geseponeerd (niet verder wordt behandeld), of als er sprake is van ontslag van rechtsvervolging (als het feit of de verdachte niet strafbaar is) of er volgt vrijspraak (als er geen of onvoldoende bewijs is), betekent dit niet altijd automatisch het intrekken van het stadionverbod (civielrechtelijk verbod).

Voor de hoogte van het civielrechtelijk stadionverbod en de geldboete hanteert de KNVB de 'Richtlijn termijn stadionverbod' als uitgangspunt, waarin per gedraging sancties staan vermeld.

De startdatum van een landelijk (civielrechtelijk) stadionverbod is de datum waarop het stadionverbod wordt uitgevaardigd door de KNVB aan de betrokken supporter.

Als het een strafrechtelijke zaak betreft, ontzegt Sparta Rotterdam B.V. (op basis van afspraken tussen club, gemeente, politie en het OM) de betreffende bezoeker direct de toegang tot alle wedstrijden van Sparta Rotterdam B.V. De brief die dan wordt verstuurd betreft een (lokaal) stadionverbod, hangende het onderzoek en/of doormelding aan de KNVB.

Voorwaardelijk versus onvoorwaardelijk

Het begrip 'voorwaardelijk' betekent dat de bezoeker onder (algemene en/of bijzondere) voorwaarde(n) de uit- en/of thuiswedstrijden van Sparta Rotterdam B.V. mag blijven bijwonen. Eventuele bijzondere voorwaarden hebben betrekking op de persoon van de overtreder.

Bij een 'onvoorwaardelijk' stadionverbod is de persoon gedurende een bepaalde tijd niet welkom. De ingangsdatum van het stadionverbod is dagtekening van de brief.

Stadiongebiedsverbod

Sparta en/of haar ketenpartners kan of kunnen naast het opgelegde stadionverbod een gebiedsverbod (SOV) aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Dit verbod houdt in dat het vier uur voor aanvang van een voetbalwedstrijd tot vier uur na afloop van de voetbalwedstrijd, gespeeld in het Sparta Stadion, overige stadions waar Sparta op dat moment speelt en overige evenementen die Sparta Rotterdam B.V. zelf organiseert, verboden is om zich, anders dan in een openbaar vervoermiddel, te bevinden in de omgeving van het Sparta Stadion.

Dit gebied is doorgaans de gehele wijk Spangen en het industriegebied Spaanse Polder. Bij het opleggen van een gebiedsverbod wordt het betreffende gebied vermeld.

Procedure voor het opleggen van stadionverboden

Een landelijk stadionverbod wordt opgelegd door de KNVB. Een strafrechtelijk stadionverbod wordt opgelegd door een strafrechter.

Een lokaal stadionverbod wordt opgelegd door de Stadionverboden Commissie van Sparta Rotterdam B.V. Sparta Rotterdam kan stadionverboden aanmelden voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB.

Het opleggen van sancties dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij de gerechtvaardigde belangen van eenieder in acht genomen moeten worden. Om dit zorgvuldig te laten verlopen, heeft Sparta Rotterdam B.V. een commissie, de Commissie Stadionverboden, ingesteld. Deze commissie bestaat uit de veiligheidscoördinator, assistent veiligheidscoördinator, manager publiekszaken, SLO en de politie. De politie en SLO hebben in deze commissie alleen een adviserende rol en hebben geen stemrecht. Deze commissie valt rechtstreeks onder de directie van Sparta Rotterdam.

Doel van de commissie

Sparta Rotterdam heeft een Stadionverboden Commissie opgericht voor het welzijn van haar eigen bezoekers. Namens Sparta Rotterdam bepaalt de Stadionverboden Commissie of een voorgedragen bezoekerin aanmerking komt voor een lokaal stadionverbod of een andere sanctie. De Stadionverboden Commissie legt de desbetreffende sanctie namens de betaald voetbalorganisatie Sparta Rotterdam op. Voor alle opgelegde stadionverboden is goedkeuring nodig van de directie. De Commissie Stadionverboden geeft advies aan de directie over de algemene veiligheid en specifieke stadionverboden.

Hoe komt iemand ter sprake bij de Stadionverboden Commissie

Het uitgangspunt is dat wanneer er wangedrag wordt geconstateerd, dit wordt gemeld aan de Veiligheidscoördinator van Sparta Rotterdam B.V. De Veiligheidscoördinator verzamelt de gegevens van de betrokken bezoeker. In het geval dat hij van mening is dat de betrokken persoon mogelijk in aanmerking komt voor een stadionverbod of een andere sanctie, informeert de Veiligheidscoördinator de betreffende bezoeker met een aangetekende brief. Vervolgens wordt de overtreder aangemeld in het Ketenvoorziening Voetbal (KVV) voor het opleggen van een stadionverbod. De overtreder ontvangt bij een landelijk stadionverbod van de KNVB een brief waarin staat dat hij of zij een afspraak moet maken met de club om bepaalde gegevens in te vullen en een pasfoto in te leveren. Tevens krijgt de overtreder de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen aan de club. Als de overtreder het niet eens is met de opgelegde straf, kan deze in beroep gaan bij de Commissie Stadionverboden van de KNVB, maar alleen als het een landelijk stadionverbod betreft.

Beroepsmogelijkheid

In het geval de gedupeerde door Sparta Rotterdam een lokaal stadionverbod opgelegd heeft gekregen, door bijvoorbeeld het verbreken van één van de huisregels, bestaat er ook een beroepsmogelijkheid.

Wanneer men een landelijk stadionverbod is opgelegd, kan er enkel bij de KNVB zelf beroep worden ingesteld.

Zie voor beide beroepsmogelijkheden: het protocol beroepsmogelijkheden onderaan deze pagina.

Levenslang verbod

Sparta Rotterdam B.V. hanteert het volgende beleid met betrekking tot een levenslang stadionverbod.

 1. Bezoekers die voor de derde keer een onherroepelijk en onvoorwaardelijk landelijk stadionverbod van 12 maanden of langer krijgen opgelegd, krijgen van de KNVB een levenslang stadionverbod opgelegd. Sparta Rotterdam B.V. neemt deze sanctie over en hanteert ook haar eigen richtlijn betreffende lokale stadionverboden.
 2. Bezoekers die voor de derde keer een onherroepelijk en (on)voorwaardelijk lokaal en/of landelijk stadionverbod krijgen opgelegd van 9 maanden of langer, krijgen van Sparta Rotterdam een levenslang stadionverbod opgelegd.

 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement

Sparta Rotterdam B.V. kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het huishoudelijk reglement. Het aldus gewijzigde huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking ter vervanging van het oude reglement. Dit reglement is te vinden op de website van Sparta Rotterdam.

 


Beroepsmogelijkheden

A) Landelijk stadionverbod

Wanneer men een landelijk stadionverbod is opgelegd, kan er enkel bij de KNVB zelf beroep worden ingesteld. De gedupeerde dient binnen 14 dagen na dagtekening beroep te hebben ingesteld bij de Commissie Stadionverboden KNVB. Gedupeerde dient het beroepschrift via e-mail te verzenden naar beroep.stadionverboden@knvb.nl

Het beroepschrift kan ook via de post worden ingediend, het beroepschrift dient dan aangetekend te worden verzonden naar:

Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Postbus 515
3700 AM Zeist

Vervolgstappen zoals hoger beroep zijn niet mogelijk bij de KNVB, enkel herziening is in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de website van de KNVB: www.knvb.nl/stadionverboden

B) Lokaal stadionverbod

In het geval de gedupeerde door Sparta Rotterdam een lokaal stadionverbod opgelegd heeft gekregen, door bijvoorbeeld het verbreken van één van de huisregels, bestaat er ook een beroepsmogelijkheid. De gedupeerde dient binnen 14 dagen na dagtekening van de beschuldigingsbrief een schriftelijk verweer in te dienen bij de Beroepscommissie stadionverboden Sparta Rotterdam. Dit beroepsschrift kan via het e-mailadres: veiligheid@sparta-rotterdam.nl of per aangetekende post aangeleverd worden.

Het beroepsschrift dient naar onderstaand adres opgestuurd te worden:

Sparta Rotterdam BV
Postbus 1802
3000 BV ROTTERDAM

Wij streven ernaar het beroepsschrift binnen twee weken te behandelen en de gedupeerde informatie te verlenen over het vervolgproces. Een vervolgproces kan een hoor- en wederhoor inhouden, een intrekking van het stadionverbod of een afwijzing van het beroep. Tot het moment van uitspraak van de commissie blijft de reeds opgelegde sanctie van toepassing.