fbpx
Home » Privacy statement

Privacy statement

Inleiding
Deze website, www.sparta-rotterdam.nl, wordt onderhouden door Sparta Rotterdam B.V, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 24328554. In dit privacy statement wordt uitgelegd de club omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 15 juli 2019.

Deze website wordt beheerd door Sparta Rotterdam BV. Bij bezoek aan deze website kan Sparta Rotterdam gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sparta Rotterdam uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook informeren wij u hoe u correcties kunt aanbrengen of hoe u zich kunt verzetten tegen verwerking van uw gegevens.

Door deze privacyverklaring te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger hebt om uw persoonsgegevens via de Website te verstrekken. Voor Sparta Rotterdam is een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens erg belangrijk.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
• Alle persoonsgegevens die u aan Sparta Rotterdam verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Sparta Rotterdam, bij het sluiten van een overeenkomst (in bijvoorbeeld de webshop), bij het invullen van een (web)formulier of als u meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door u worden verstrekt;
• Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd;
• Bij het bezoeken van onze websites worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze cookieverklaring;
• Bij e-mails die wij u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail heeft ontvangen, heeft geopend en op welke links u eventueel heeft geklikt;
• Bij toestemming verstrekken aan officiële partners van Sparta Rotterdam zoals de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV en/of de officiële sponsoren en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren
• Er worden enkel gegevens opgevraagd en opgeslagen die nodig zijn om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Doel van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
• Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
• Het verstrekken van de door u gevraagde informatie;
• Het opleiden en talentontwikkeling van leden;
• Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
• Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Sparta Rotterdam, de partners van Sparta Rotterdam of andere partijen waarmee Sparta Rotterdam samenwerkt. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;
• Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes aan uw waarschijnlijke interesses;
• Analytische doeleinden;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal van de Sparta Clinics activiteiten en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op diverse locaties kunnen door Sparta Rotterdam worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van Sparta Rotterdam en haar commerciële activiteiten onder de naam Sparta Clinics.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt en de bescherming van uw gegevens geschied conform de AVG. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens niet zonder uw toestemming in te zien zijn door derden, uw gegevens niet verkocht zal worden aan derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
• Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Sparta-diensten die door partners van Sparta Rotterdam worden aangeboden. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst. Let op: als u gebruik maakt van diensten van partners van Sparta Rotterdam gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy;
• Door u toestemming is gegeven om uw gegevens met derden te delen zoals met de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV, officiële sponsoren en partners van de Eredivisie en/of met officiële club-sponsoren;
• Sparta Rotterdam hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Sparta-diensten of om de rechten van Sparta Rotterdam te beschermen; of
• Dit wettelijk is toegestaan.
• In overleg met Sparta Rotterdam kan een Partner content, bijvoorbeeld in de vorm van een post, plaatsen op een Social Mediakanaal in beheer van Sparta Rotterdam. Partner krijgt hierbij inzicht in persoonsgegevens zoals gebruikersnaam en inhoud reacties op de post. Om gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het beheren van de post te voorkomen, heeft Sparta Rotterdam hierover afspraken gemaakt met Partners. Op deze manier beschermen wij jouw persoonsgegevens.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Sparta Rotterdam worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Sparta Rotterdam en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Beveiliging op z'n Spartaans
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Sparta Rotterdam treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit doen wij op z’n Spartaans. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel te kunnen verwezenlijken of dan wettelijk toegestaan is.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die Sparta Rotterdam verwerkt. Sparta Rotterdam zal dat binnen vier weken na uw verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij Sparta Rotterdam zitten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Dit kunt u doen door een email te sturen naar adminstratie@sparta-rotterdam.nl of telefonisch contact op te nemen via 010-8909210.

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u met ons contact opnemen. Onze contactgegevens zijn:
Sparta Rotterdam BV
Spartapark Noord 1
3000 BV Rotterdam
Postbus 1802
010-8909210
administratie@sparta-rotterdam.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.